Home Liberties Xubuntu Mirrors Shop Links Contact
Xubuntu Screenshots
[Home] -> [Xubuntu] -> [Screenshots] -> [afterstep]

0-afterstep-gutsy-0.jpg

1-afterstep-gutsy-1.jpg

2-afterstep-gutsy-2.jpg

sc_00000.jpg

sc_00001.jpg

sc_00002.jpg

sc_00003.jpg

sc_00004.jpg

sc_00006.jpg

sc_00007.jpg

sc_00010.jpg

sc_00011.jpg

sc_00012.jpg

sc_00014.jpg

sc_00020.jpg

sc_00021.jpg

$xubuntu screenshots sfpg v1.5-hex1a4_xs_1.0.16, 11.11.2008$